+359 379 719 46 elenageneva@abv.bg
„ЕЛЕНА ГЕНЕВА“ ЕООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони BG06RDNP001-19.230 „МИГ Свиленград Ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“ по Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020. На 02.02.2022 г. дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.230-0007-C01 с наименование: РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА „ЕЛЕНА ГЕНЕВА“ ЕООД.
Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 289 130,00 лева, като от тях 216 847,50 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Продължителността на изпълнение на договора е 12 месеца.

Кратко описание на проектното предложение:

„ЕЛЕНА ГЕНЕВА“ ЕООД е основана през 1999 г. и осъществява дейност като медико-диагностична лаборатория на територията на община Свиленград. Meдико-диагностичната лаборатория е лицензирано лечебно заведение и през годините се налага на пазара благодарение на висококвалифицирания си персонал, прецизност и бързина при изработване на медико-диагностичните изследвания, коректност и добро отношение към своите пациенти.
Изпълнението на проекта ще доведе до постигане на заложените цели в одобрената СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ” и постигане на положителен ефект посредством разнообразяване на икономиката към неземеделски дейности чрез подкрепа за дейности в областта на развитието на услуги.

Планираните дейности по проекта са:

 1. Дейност за развитие на здравни услуги на територията на Община Свиленград чрез закупуване на високотехнологично лабораторно оборудване, с което се допринася за въвеждане на иновативност в предприятието.
 2. Дейност за информация и публичност

Очаквани резултати са:
Изграждане на разнообразни възможности за заетост извън земеделието чрез създаване на работни места в дейности, базирани на местните ресурси – услуги в областта на здравеопазването; осигурено развитие на високоспециализирани услуги в областта на медицината, вкл. водещо до внедряването на иновации; постигнат положителен ефект по отношение на подкрепата за заетостта на работната сила и повишаване на доходите на населението чрез дейности, насочени към осигуряване на развитието на неземеделски дейности – различни видове услуги, подпомагане на предприемачеството и малкия бизнес на територията на МИГ.

Общата цел на проекта е:
Общата цел на проекта е да се разнообразят икономическите дейности и да се увеличи заетостта чрез подкрепа за дейности в областта на развитието на услуги във сектора на здравеопазването посредством развитие на дейността на „ЕЛЕНА ГЕНЕВА“ ЕООД като медико-диагностична лаборатория на територията на община Свиленград.

Специфичните цели на проекта са:

 1. Разнообразяване на икономическите дейности на територията на Община Свиленград чрез развитие на дейността на „ЕЛЕНА ГЕНЕВА“ ЕООД като медико-диагностична лаборатория
 2. Увеличаване на заетостта чрез подкрепа за дейности в областта на развитието на услуги във сектора на здравеопазването посредством развитие на дейността на „ЕЛЕНА ГЕНЕВА“ ЕООД като медико-диагностична лаборатория.
 3. Разнообразяване към неземеделски дейности чрез подкрепа на развитието на здравни услуги в медико-диагностична лаборатория „ЕЛЕНА ГЕНЕВА“ ЕООД.
 4. Насърчаване на предприемачеството на територията на МИГ чрез фокусирана подкрепа на дейността на медико-диагностична лаборатория „ЕЛЕНА ГЕНЕВА“ ЕООД за реализиране на високоспециализирани медицински услуги посредством закупуване и въвеждане в експлоатация на Биохимичен анализатор, Хематологичен анализатор и Система за дейонизирана вода.
 5. Създаване на условия за развитие на „зелена икономика“ и иновации посредством закупуване и въвеждане в експлоатация на иновативни лабораторни уреди за диагностичните дейности на медико-диагностична лаборатория „ЕЛЕНА ГЕНЕВА“ ЕООД.
 6. Създаване на възможности за заетост и повишаване на качеството на живот чрез развитие и надграждане на дейността на медико-диагностична лаборатория „ЕЛЕНА ГЕНЕВА“ ЕООД посредством осигуряване на високотехнологично лабораторно оборудване, което представлява иновация както за предприятието, така и за територията на МИГ.
  Общата и специфичната цели на проекта са пряко обвързани с планираните дейности, насочени към разнообразяване на икономическите дейности и увеличаване на заетостта чрез подкрепа за дейности в областта на развитието на услуги във сектора на здравеопазването на територията на местната инициативна група.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Днес 03 юни 2022г., Медико-диагностична лаборатория Елена Генева ЕООД обявява Публична покана за изготвяне на оферта за закупуване на следната лабораторна техника:

 •  Биохимичнен анализатор
 • Хематологичен анализатор
 • Машина и устройство за филтрация или пречистване на вода

Срок за подаване на документите 10 юни 2022г.